Kwaliteitskader M.O.C.

Thuiszorg M.O.C. is een kleinschalige aanbieder van thuiszorg in Nijmegen en omgeving. Lokaal en kleinschalig staat voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en een persoonlijk gesprek. Er wordt telkens gezamenlijk afgewogen wat wenselijk en wat professioneel verantwoord is. Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt elke dag opnieuw maatwerk geleverd. 

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze thuiszorg M.O.C. invulling geeft aan het addendum bij het
kwaliteitskader voor Wlz-zorg thuis. Het gaat hierbij om langdurige, omvangrijke en complexe zorgvragen. Het kwaliteitskader beschrijft de randvoorwaarden om deze zorgverlening verantwoord thuis te kunnen bieden.

Thuiszorg M.O.C. kan Wlz-zorg thuis verlenen. Dit betreft de zorgverlening aan zorgvragers die al thuiszorg ontvingen, bijvoorbeeld in de vorm van Wijkverpleging, en waarvan de zorgvraag toegenomen is. In een  dergelijke situatie zal altijd besproken worden op welke wijze de zorgverlening thuis voortgezet kan worden. Voor nieuwe zorgvragers met een langdurige zorgvraag wordt op vergelijkbare wijze besproken wat mogelijk en wat verantwoord is. Wanneer de zorg thuis niet meer passend geboden kan worden, dan zullen de zorgvragers begeleid worden naar een geschikt alternatief.

In het vervolg van dit artikel worden de uitgangspunten beschreven die thuiszorg M.O.C. toepast bij het verlenen van Wlz-zorg thuis. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop het addendum wordt ingevoerd rondom de thema’s cliënt, medewerker en organisatie.

De inhoud van dit artikel is besproken met de formele vertegenwoordigers van zorgvragers en medewerkers.

Uitgangspunten

 • Zorgverlening gaat uit van de persoon die de zorgvrager is: er vindt voortdurend overleg plaats over wat wenselijk, wat mogelijk en wat verantwoord is en er wordt maatwerk geleverd
 • Betrokkenheid van mantelzorgers bij de zorgverlening thuis is vanzelfsprekend en veelal noodzakelijk
 • Door Thuiszorg M.O.C. wordt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg thuis verleend
 • Medewerkers zijn professioneel en gekwalificeerd conform minimaal hetgeen in het addendum is gesteld
 • Lokaal: Thuiszorg M.O.C. is actief in Nijmegen en omgeving en houdt kantoor in de wijk Lindenholt
 • Er wordt in het kader van een zorgvraag zo nodig samengewerkt met andere zorgaanbieders en met behandelaars. Indien aan de orde wordt een zorgvrager (met een zorgvuldige overdracht) overgenomen van een andere zorgaanbieder of doorverwezen
 • Het kwaliteitsbeleid is geborgd in een HKZ gecertificeerd kwaliteitssysteem
 • Zorgverlening vindt uitsluitend plaats indien deze realistisch in een specifieke casus. Er is sprake van noodzakelijk in te vullen randvoorwaarden op het gebied van:
  • Beschikbaarheid van voldoende zorgverleners met de juiste competenties en ervaringen
  • Kunnen waarborg van bereikbaarheid zorgverleners voor niet geplande zorgvragen
  • Fysieke omstandigheden in de thuissituatie zijn toereikend (te maken) voor de zorgvraag

Implementatie van Addendum

In het addendum zijn de vereisten waaraan de Wlz-zorgverlening thuis moet voldoen gethematiseerd
beschreven. Onderstaand worden deze vereisten nader uitgewerkt. Hierbij wordt beschreven wat voor
thuiszorg M.O.C. belangrijk is en wat verbeter punten zijn.

Client en mantelzorger

 • Zorgvragers beschikken binnen 24 uur na opname over een voorlopig zorgplan en binnen zeven
  werkdagen over een definitief zorgplan
 • Zorgplannen worden onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige opgesteld door de eerst verantwoordelijke zorgverlener met minimaal opleidingsniveau 3-IG. Dat is tevens de contactpersoon en coördinerende verzorgende van een zorgvrager
 • Gegevens van bij de zorgverlening betrokken zorgorganisaties en behandelaars inclusief de betrokken specialist ouderengeneeskunde zijn genoteerd in het zorgplan. Met deze aanbieders vindt regelmatig overleg plaats over de ontwikkeling van zorgvraag
 • De ontwikkeling van een zorgvraag, de mogelijkheden van zorgverleners om passende zorg te verlenen
  en de geschiktheid van de omstandigheden in de thuissituatie, zijn voortdurend onder de aandacht en onderwerp van gesprek. Zorgverleners signaleren ontwikkelingen en treden hierover met een
  zorgvrager en / of mantelzorgers in overleg (er is sprake van advance care planning)
 • Indien aanpassingen in de woning van een zorgvrager noodzakelijk zijn, dan wordt hierover door thuiszorg M.O.C. geadviseerd
 • Zorgverleners hebben aandacht voor welbevinden, zingeving en zinvolle dagbesteding. Dit neemt niet weg dat een zorgvrager eventueel samen met een mantelzorger altijd zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen geluk
 • Cliëntervaringen worden tweejaarlijks gemeten door een extern bureau

Verbeteringpunten

 • Jaarlijks wordt het opleidingsplan geactualiseerd
 • Vrijwilligers(organisaties) worden actief bij de zorgverlening van zorgvragers betrokken

Organisatie

 • Veiligheid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid en wordt voortdurend onder de aandacht van
  zorgverleners gebracht
 • Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Onder andere de KICK-protocollen van Vilans worden toegepast
 • Formele medezeggenschap vindt plaats vanuit de cliëntenraad en de medewerkersvertegenwoordiging
 • Door Thuiszorg M.O.C. past de principes voor goed bestuur en toezicht toe overeenkomstig de
  (vigerende) Governancecode Zorg
 • Thuiszorg M.O.C. is actief lid van het Regie overleg Nijmegen waarin door zorgorganisaties wordt samengewerkt teneinde een optimaal regionaal zorgaanbod te bewerkstelligen
 • Thuiszorg M.O.C. vormt een lerend netwerk met TVN zorgt uit Nijmegen en ZORGgen uit Groesbee

Verbeteringpunten

 • Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt, naast de audit cyclus van de externe certificeringsorganisatie, jaarlijks intern geëvalueerd en bijgesteld
 • De toepassing van dit addendum is besproken met vertegenwoordigers van zorgvragers en
  medewerkers

Contactformulier

Mail

info@thuiszorgmoc.nl

Telefoon

024 675 67 60

Adres

Zwanenstraat 1a
6545AX, Nijmegen